STAROPERZIJSKI JEZIK

Staroperzijski jezik pripada indoiranskoj skupini jezika, koji pripadaju indoeuropskoj skupini jezika, zajedno i s hrvatskim, koji je slavenski jezik, koji pripada baltoslavenskoj porodici indoeuropskih...

Sumerski jezik

Neki su jezici u svijetu međusobno srodni, primjerice svi slavenski jezici kao što su hrvatski, ruski, češki i slično potekli su iz istoga prajezika - praslavenskoga. Dalje su brojne europske jezične...

Egipatska matematika

Moskovski papirus, pisan na hijeratskome pismu, baziran je na podacima iz 1800. p.n.e., a u njemu nalazimo zadatke vezane uz količinu radnika i posla, računanje plovidbe i stvari vezanih uz brodove te...

Hijeroglifski znakovi

Kad se govori o staroegipatskome jeziku, zapravo se misli na njegovu klasičnu fazu, odnosno takozvani srednjoegipatski jezik. U literaturi se obično nailazi na pojam staroegipatski jezik, kako bi se...