Nun – personifikacija praiskonskih vodenih prostranstava iz kojeg je nastao svijet; prikazivan u antropomorfnoj formi kao velika bradata figura koja u izdignutim rukama drži sunce koje se obično nalazi na brodu.

Atum – pradavni bog Heliopola i preddinastičko božanstvo Sunca; jedan od najčešće spominjanih bogova na tekstovima piramida; prikazivan kao stariji muškarac koji tetura prema zapadnom obzorju; štovan kao gospodar Gornjeg i Donjeg Egipta.

Šu – oličenje zraka i Sunčevih zraka; zajedno s Tefnut čini prvi božanski par; prikazuje se kao lav, ali češće kao bradati muškarac koji stoji ili kleči na Gebu te uzdignutih ruku podupire Nut. Na glavi nosi nojevo pero ili četiri ptičja pera kojima podupire Nut.

Tefnut – oličenje životne rose i vlage; Šuova sestra i žena; prikazivana kao lavica koja nosi sunčani kolut i ureus; zaštitnica Ozirisa nakon njegove smrti.

Geb – oličenje zemlje; sin Šua i Tefnut; s Nut čini drugi božanski par; prikazivan kao čovjek koji leži ispod Nut s penisom koji strši prema nebu.

Nut – oličenje neba; kći Šua i Tefnut; s Gebom čini drugi božanski par; prikazivana kao žena produžena tijela koja stoji u luku iznad Geba; majka Ozirisa, Izide, Seta i Neftide.

Oziris – bog vegetacije; nakon smrti bog plodnosti i zagrobnog svijeta; sin Geba i Nut; s Izidom čini treći božanski par; prikazivan kao nepokretan lik koji stoji ili sjedi na prijestolju; središta njegova kulta bila su Busir i Abid.

Izida – čarobnica, vjerna žena i žalobnica; Ozirisova žena; nakon Ozirisova ubojstva skupila njegove ostatke i začela sina Hora; prikazivana kao žena s prijestoljem na glavi ili kao žena koja na glavi nosi kolut između kravljih rogova.

Set – bog suše; Ozirisov brat i njegov ubojica; s Neftidom čini četvrti božanski par; prikazivan kao životinja duge savijene gubice, četvrtastih ušiju i uspravnog kitnjastog repa; borio se s Horom za prijestolje nakon Ozirisova ubojstva.

Neftida (Neftis) – gospodarica kuće; Setova žena, odana bratu Ozirisu; bez djece; prikazivana kao lunja.

Hor – bog sokol, Ozirisov i Izidin sin osvetnik; simboličan ratnik i vođa, faraon je njegovo zemaljsko utjelovljenje; prikazivan kao sokol; bog grada Behdeti u Gornjem Egiptu; u helenističko vrijeme postaje bog Harpokrat koji se prikazuje kao mladi dječak s kovrčom na glavi i prsom u ustima.

Hator – božica majka, veselja, majčinstva i ljubavi; štovana kao krava; glavno božanstvo grada Dendere.

Anubis – sin Ozirisa i Neftide; bog smrti i majstor balzamiranja; štovan kao čovjek s glavom šakala ili psa; vjeran Izidin pratilac; u arhajskom razdoblju vezuje se uz pogreb i život kralja u svijetu mrtvih; bog 17. egipatske nome i grada Cynopolisa.

Tot (Thot) ili Đehuti – bog znanja i pisar bogova; štovan kao ptica ibis ili psoglavi babun; vrhovni bog grada Hermopola.

Ma’at – božica istine, pravde i vječnog poretka; Totova žena; štovana kao pero na vagi.

Ra – bog Sunca, vrhovni bog i faraonov otac; prikazivan kao sunčev kolut koji se vozi na čamcu, ali i kao čovjek sa sokolovom glavom; središte njegova kulta bilo je u Heliopolu.

Mut – velika majka i kraljica bogova koji su vladali Tebom; žena boga Amuna; prikazivana kao antopomorfno božanstvo s glavom lavice.

Amun (Amon), Amun-Ra (Amon-Ra) – u početku bog Hermopola, a kasnije u Tebi objedinjen s Montom; jedno od vrhovnih božanstava Novog kraljevstva; prikazuje se kao muškarac s kratkom pregačom, tunikom od perja i dvostrukom krunom; ponekad se prikazuje kao muškarac s ovnovom glavom.

Aton – bog Sunca; prikazivan kao sunčev disk; vrhovni bog u vrijeme razdoblja Amarne.

Apis – sveti bik iz Memfisa; jedno od najvažnijih božanstava u helenističko razdoblje.

Serapis – vrhovno božanstvo tijekom helenističkog razdoblja; nije izvorno egipatski kult;. prvotno oblik Baala ili Ela koji se u heleniziranoj asirskoj koloniji Sinope na Crnom moru štovao kao Sar-apsi, gospodar morskih dubina; prenesen u Egipat za Ptolemeja identificiran je s bogom User-hapijem, mrtvim bikom Memfisa; u helenističkoj religiji često se veže uz Ozirisa u položaju Izidina supruga gdje zauzima mjesto boga mrtvih; prikazivan kao bradati muškarac s košarom na glavi, a ponekad i rogovima.

Bastet – božica veselja i ljubavi; štovana kao mačka; glavno središte njenog kulta nalazilo se u Bubastisu.

Khnum – jedno od najstarijih egipatskih božanstava koje se povezuje s stvaranjem i poplavama Nila; štovan kao ovan; središte njegova kulta nalazilo se u Elefantini.

Mont – bog Tebe; kasnije objedinjen s Amonom.

Neit – jedno od najstarijih egipatskih božanstava čiji korijeni sežu u preddinastičko razdoblje; štovala se kao božica stvaranja, božica rata, božica majka, a imala je i ulogu u svijetu mrtvih; jedno od središta njenog kulta nalazilo se u Saisu; prikazivana u ljudskom ili životinjskom obliku.

Ptah – vrhovni bog Memfisa; najčešće se prikazuje kao antropomorfna ljudska mumificirana figura.

Sukos ili Sobek – bog Faijuma; štovan kao krokodil.