Annales Instituti Archaeologici http://hrcak.srce.hr/aia

Archaeologia Adriatica http://hrcak.srce.hr/adriatica

Biblijski pogledi http://hrcak.srce.hr/bp

Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša http://hrcak.srce.hr/ekonomska-i-ekohistorija

Historijski zbornik http://hrcak.srce.hr/hz

Histria antiqua http://hrcak.srce.hr/histria-antiqua

Histria archaeologica http://hrcak.srce.hr/histriaarchaeologica

Latina et Graeca http://www.latina-et-graeca.hr/

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea http://hrcak.srce.hr/mhm

Opuscula archaeologica http://hrcak.srce.hr/opuscula

Podravina: časopis za mulitidisciplinarna istraživanja http://hrcak.srce.hr/podravina

Povijesni prilozi http://hrcak.srce.hr/povijesni-prilozi

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno nadljeđe http://hrcak.srce.hr/povijesni-zbornik

Povijest u nastavi http://hrcak.srce.hr/povijest-u-nastavi

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu http://hrcak.srce.hr/prilozi-iaz

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest http://hrcak.srce.hr/radovi-zhp

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru http://hrcak.srce.hr/radovi-zavoda-za-povijesne-znanosti-hazu-zadar

Scrinia Slavonica http://hrcak.srce.hr/scrinia-slavonica

Senjski zbornik http://hrcak.srce.hr/senjski-zbornik

Starohrvatska prosvjeta http://hrcak.srce.hr/starohrvatska-prosvjeta

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku http://hrcak.srce.hr/vapd

Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu http://hrcak.srce.hr/vjesnik-amz

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU http://hrcak.srce.hr/zbornik-opzzpdz-hazu