KRONOLOGIJA VLADARA EPIRSKOG KRALJEVSTVA (470. – 233. g. pr. Kr.)

vladarsko ime hrvatski naziv godine vladavine
Admetus Admet 470. – 430. g. pr. Kr.
Tharrhypas Tarip (?) 430. – 392. g. pr. Kr.
Alcetas I Alket (?) 390. – 370. g. pr. Kr.
Neoptolemos I Neoptolem I. (?) 370. – 357. g. pr. Kr.
Arybbas Arib (?) 373. – 343. g. pr. Kr.
Alexander I Aleksandar I. 342. – 331. g. pr. Kr.
Aeacides Ecid (?) 331. – 317. g. pr. Kr.
Neoptolemos II Neoptolem II. (?) 317. – 313. g. pr. Kr.
Aeacides (drugi put) Ecid 313. – 313. g. pr. Kr.
Alcetas II Alket II. (?) 313. – 306. g. pr. Kr.
Pyrrhus I Pir I. 307. – 302. g. pr. Kr.
Neoptolemos II (drugi put) Neoptolem II. 302. – 297. g. pr. Kr.
Pyrrhus I (drugi put) Pir I. 297. – 272. g. pr. Kr.
Alexander II Aleksandar II. 272. – 255. g. pr. Kr.
Olympias II ? 255. – 237. g. pr. Kr.
Pyrrhus II Pir II. 237. – 234. g. pr. Kr.
Ptolemy Ptolemej 234. – 234. g. pr. Kr.
Pyrrhus III Pir III. 234. – 233. g. pr. Kr.
Deidamia Dejdamja (?) 470. – 430. g. pr. Kr.