U izdanju Službenog glasnika u Beogradu je nedavno objavljen “Rečnik božanstava i mitskih ličnosti sveta”. Urednici ovog bogato opremljenog izdanja su A. Bošković, M. Vukomanović i Z. Jovanović.

Knjiga predstavlja jedan od rijetkih leksikona (rječnika) mitoloških ličnosti, bogova i božica predklasične mitologije koje su objavljene na cijelom prostoru Jugoistočne Europe. Autori natuknica su: Marko Babić (Europa-Iliri-Tračani), Aleksandar Bošković (Afrika, Australija, Amerika, Europa i Anatolija), Rade Božović (Arabija), William Fisher (Južna Amerika), Eva Katarina Glazer (Mezopotamija, Stari Istok, Anatolija), Zoran Jovanović (Istočna Azija), Zorica Jovanović (Oceanija), Dušan Knežević (Indija, đainizam), Aleksandar Loma (Iran), Mladen Tomorad (Egipat), Tibor Sekelj (Južna Amerika), Eugen Verber (Židovi), Milan Vukomanović (Indija, rano kršćanstvo, Sibir), Tibor Živković (Europa, Germani i Slaveni).

O autoru

Mladen Tomorad

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko stotinudevedeset znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovnu školu i gimnaziju, znastvenu knjigu “Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi” (Barbat, Zagreb 2003.), urednik sam knjige „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.). U pripremi je moja autorska knjiga Staroegipatska civilizacija. Glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica, Stara povijest te sam jedan od kreatora web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.